Nastavení cookies

Zápisy

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Mateřská škola Bohumínská - výsledky naleznete ZDE

Mateřská škola Frýdecká - výsledky naleznete ZDE

Mateřská škola Nástupní - výsledky naleznete ZDE

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

proběhne v měsíci květnu, v období od 6. - 7. 5. 2024 od 8,00 hod. do 15,00 hod. na jednotlivých pracovištích

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ

k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace
a jejich odloučených pracovištích

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram , pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na níže uvedeném odkazu: ms.ostrava.cz

Přihlášení do portálu předškolního vzdělávání - ZDE: ms.ostrava.cz/ přihlášky zde budou dostupné od 19.4.2024 pro školní rok 2024/2025

Podrobný návod pro zaregistrování a stažení žádosti o přijetí

Mateřská škola Bohumínská má v době zápisu 24 volných míst.

Mateřská škola Frýdecká má v době zápisu 11 volných míst.

Mateřská škola Nástupní má v době zápisu 13 volných míst.

Kritéria přijetí pro školní rok 2024-2025

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2024, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy naleznete ZDE

Postup při podávání žádosti:

  1. Vygenerujte si Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy prostřednictvím Portálu předškolního vzdělávání statutárního města Ostravy v sekci Žádosti a přijímací řízení na webové stránce https://ms.ostrava.cz/ . V případě Vašeho souhlasu s předregistrací žádosti Vám bude vygenerováno registrační číslo žádosti, pod kterým bude správní řízení vedeno. V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.

  2. Řádně vyplněnou žádost včetně příloh (Potvrzení lékaře k přijetí dítěte, kopie rodného listu dítěte) doložte v termínu zápisu předepsaným způsobem mateřské škole. Datem podání žádosti je zahájeno správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád).

Doklady k zápisu

• Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• Doklad o očkování (příloha) potvrzený lékařem. Součástí tiskopisu je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
• Kopie rodného listu dítěte (příloha)
• V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)
Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.

Možnosti doručení žádosti

• osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
• do datové schránky mateřské školy: yj743bm - není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
• poštou
Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stav žádosti lze ověřit na Portále předškolního vzdělávání SMO.

  • Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Jsme velmi rádi, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte zvolili právě nás, mateřskou školu, která vzdělává děti pomocí vzdělávacího programu Začít spolu. Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.​ Mezi naše hlavmí proncipy patří:

  1. Společné vzdělávání pro všechny děti - podporujeme rozmanitost, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na různé kulturní a sociální prostředí, ze kterého přicházejí, a úroveň jejich aktuálních schopností. Budujeme vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi. Vytváříme jim prostor být samy sebou i příležitost ke vzájemné spolupráci.
  2. Aktivní zapojení dítěte - dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme se na rozvoj jejich kompetencí. Nabízíme dětem příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů, od sebe navzájem, prezentovat své myšlenky, objevovat, experimentovat, užívat rozmanité strategie řešení problémů, týmově spolupracovat, svoje činnosti si plánovat a reflektovat. Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání, které je i pro nás nezbytnou cestou rozvoje.
  3. Učení v souvislostech - učení plánujeme a realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. Využíváme autentických situací a námětů, jejichž nositeli jsou samy děti. Chceme, aby porozuměly světu, ve kterém žijí, a uměly jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a organizační strukturou dne. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích, v podnětném učebním prostředí uspořádaném do center aktivit.
  4. Rodiče a komunita vítanými partnery - vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší komunitou. Nabízíme jim různé formy spolupráce, možnost aktivně se podílet na chodu školy, zapojit se do vzdělávání dětí i budovat vztahy mezi sebou navzájem. Otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.

Našim společným cílem je spokojené a zvídavé dítě připravené na další cestu objevování a celoživotního vzdělávání.

Na spolupráci s Vámi se těší Bc. Milena Pollová, ředitelka mateřské školy s kolektivem

 

Průběžné podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v aktuálním školním roce.


Dítě lze do MŠ přijmout v průběhu školního roku v případě, že mateřská škola disponuje volnými místy a jsou splněny další podmínky pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Mateřské školy s aktuálně volnou kapacitou jsou v sekci Katalog označeny ikonou.
Aktualizace údajů probíhá celoročně, v případě dotazu můžete kontaktovat zvolenou MŠ.

Informace k zápisu na ZŠ

Kontaktujte vámi vybranou školu e-mailem, která Vám sdělí způsob zápisu a podrobné informace.

Termín zápisu v základních školách na území Slezské Ostravy proběhne v termínech: 9. - 10. 4. 2024 od 12,00 do 17,00 hod.

Základní škola Chrustova: www.zschrustova.cz/zapis-do-1-tridy

Základní škola Pěší: www.zspesi.cz/zapis-do-1-tridy

Základní škola Bohumínská:zsbohuminska.cz/informace-pro-predskolaky

Základní škola Škrobálkova: www.zsskrobalkova.cz/zapis-do-1-tridy