Nastavení cookies

Školné a stravné

Školné

 

Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 22. 4. 2024 pod číslem usnesení 1891/RMOb-
Sle/2226/60 stanovila výši úplaty za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2024/2025 ve výši 1.000,-- Kč za měsíc.

Splatnost školného do 20. dne předcházejícího měsíce s uvedením VS (variabilního symbolu) dítěte.

Platba školného je možná pouze na účet mateřské školy po dohodě s přiděleným variabilním symbolem č.ú. 43-9615380207/0100 – do poznámek je nutné poznamenat jméno dítěte a období, za které byla platba provedena.

Jídelna

Informace pro strávníky

První přihlášení ke stravování se provádí u vedoucí školního stravování, kde je strávník zaveden do počítače. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky. Strávník zde obdrží svůj VS (variabilní symbol).

Stravné se platí dopředu, vždy k 20tému v měsíci, nejpozději do 28. dne. Platbu je možno provádět bankovním převodem, složenkou, sporožirem. Pouze první platbu a v mimořádných případech je možno stravné uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Nebude-li platba uhrazena včas, bude strávník vyloučen za stravování do doby zaplacení dlužné částky – viz Školský zákon 561/2004 Sb., § 35.

Jídelna se řídí platnými stravovacími normami pro školní stravování a plní výchovnou funkci při vytváření správných stravovacích návyků.

Aktuální jídelníček: www.strava.cz

Přihlášení na účet strávníka

objednávání stravy, jídelníček, přehled o pohybu na účtu – STRAVNÉ A JÍDELNÍČEK

Možnosti postupu přihlášení:

  1. přes odkaz STRAVNÉ A JÍDELNÍČEK na titulní stránce ve školních odkazech
  2. přes odkaz STRAVNÉ A JÍDELNÍČEK na stránce Školní jídelna
  3. přes internetovou stránku www.strava.cz

Zařízení: 4730
Uživatel: příjmení + 1 písmeno jména bez diakritiky ( např. Nováčková Eliška – novackovae )
Heslo: příjmení + 1 písmeno jména bez diakritiky – změňte po prvním přihlášení !!

Žáci

Oběd je možné vyzvednout v mateřské škole do jídlonosiče od 11.00 hod.

Cena stravného se řídí věkem strávníka. Žáci jsou do kategorií zařazováni podle věku, kterého ve školním roce dosáhnou.

Ceny stravenek platné od 1.9.2022

Věk dítěte celodenní  
7 let 52,- Kč  
3–6 let 50,- Kč  

Č.účtu školní jídelny: 165 200 93 39/5500

Způsob platby je třeba domluvit s paní vedoucí, systém je nastaven vždy na kalendářní měsíc DOPŘEDU !!!

Pokud nebudou platby prováděny včas, nebude moci dítě navštěvovat mateřskou školu!!!

Odhlášky a přihlášky ke stravě denně do 12.00 hodin na následující den – používejte webové stránky www.strava.cz.

Odběr do jídlonosičů lze odebrat v první den neplánované nepřítomnosti za dotovanou cenu.

2.den nepřítomnosti a následující při neodhlášení oběda je účtována plná cena za oběd bez dotace.

Rozsah poskytovaného stravování

Žák mateřské školy má právo odebrat hlavní jídlo (oběd) a doplňková jídla (přesnídávku a svačinu). Podávané jídlo dětem v době pobytu v mateřské škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně).

Bližší informace na tel.čísle +420 725 853 000

 

Jana Jadrníčková
vedoucí školní jídelny