Nastavení cookies

Školní rok 2023/2024 začíná 4.9.2023

Do MŠ dětem přineste

 • přezůvky s pevnou patou
 • oblečení pro pobyt ve třídě s ohledem na roční období
 • oblečení a obuv pro pobyt venku (nezapomeňte na pokrývku hlavy)
 • pyžamo na odpočinek (v pondělí vždy čisté)
 • kompletní náhradní převlečení v samostatné igelitové tašce pro případ nehody

Prosíme, aby děti měly všechny své věci podepsané.

Co by mělo dítě při vstupu do MŠ zvládat?

 • samostatně si obout přezůvky
 • poznat své oblečení a ukládat je na určené místo
 • samostatně používat WC, umýt si ruce mýdlem
 • sedět po celou dobu jídla u stolu, samostatně se najíst, používat lžíci nebo příbor, pít z hrnečku
 • používat kapesník, samostatně se vysmrkat

Zdravotní stav dětí

Při předcházení nemocnosti dětí je nezbytná spolupráce rodičů, zákonných zástupců a školy. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu do MŠ o aktuálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních apod.

Dítě s teplotou, kašlem, průjmem, zvracením nebo jakýmkoliv infekčním onemocněním (jde rovněž o výskyt pedikulózy - vši dětské, infekční zánět spojivek apod.) nesmí navštěvovat mateřskou školu!

Učitelky jsou povinny okamžitě kontaktovat zákonné zástupce a děti jim bezodkladně předat.

Nepožadujte po zaměstnancích podávání léků dětem v mateřské škole!

Dítě s rýmou, kašlem, teplotou …. do mateřské školy přijato nebude!!!
Původ kašle, rýmy nebo teploty může mít jakékoliv příčiny.

Pedagogové ve třídách budou průběžně zjišťovat zdravotní stav dítěte. Pokud se objeví výše uvedené příznaky, budou rodiče během dne informováni a dítě si v MŠ bezodkladně vyzvednou. Prosíme rodiče o aktuální telefonní číslo, aby nedocházelo k tomu, že nebudeme schopni rodiče kontaktovat (učitelkám na třídách).

Školné 2023/2024

Od září 2023 je výše školného 500,- Kč, školné neplatí ,,předškoláci“ a děti s odloženou školní docházkou.

Na každé pololetí děti potřebují

 • hrníček na pití

Prosíme rodiče, aby dětem dali převlečení na zahradu včetně obuvi a náhradní spodní prádlo – „kdyby náhodou“ :-). Vše také podepište.

Provoz mateřské školy

6,00 – 16,15hod.; ranní scházení pro všechny děti do 7,00 hod.ve třídě Motýlci; později se děti scházejí na svých odděleních (v 7,00 Koťátka, v 7,00 Berušky). Přiveďte své děti prosíme do 8,00 hod. Později mají děti již program.

V poledne si můžete vyzvednout děti od 12,15 – 12,45 hod.

Odpoledne si děti můžete vyzvednout od 14,30 do 16,15 hod. Od 15,30 hod. jsou všechny děti ve třídě Motýlků, kde si je můžete vyzvednout. Vyzvedávejte své děti tak, aby jste opouštěli budovu mateřské školy nejpozději v 16,15 hod a zvoňte na svá oddělení. Děkujeme

Organizace školního roku

V době svátků MŠ uzavřena.

V době prázdnin, prázdninový provoz a provoz ve dnech před svátky

V těchto výjimečných dnech je z důvodu nižšího počtu dětí omezený provoz naší mateřské školy. Ten je zajištěn pro všechny nahlášené děti (i z odloučených pracovišť) na některém z pracovišť mateřské školy.
Budeme rádi za Vaši vstřícnost a zvážení docházky v těchto dnech.
Jedná se o dny, ve kterých si naši zaměstnanci mohou vybrat řádnou dovolenou.

Informace o dění v naší školce najdete na nástěnkách u jednotlivých tříd a na vchodových dveří.
Proto prosím pečlivě sledujte!!!

Pokud bude MŠ uzavřena i v jiných termínech, budete včas informováni.

Konzultační hodiny

 • Rodiče se mohou informovat o výsledcích vzdělávání vždy u učitelky ve třídě
 • Konzultační hodiny pro styk rodičů s ředitelkou nejsou vymezeny a záleží vždy na telefonické domluvě

Kontrola evidenčních listů

zapsání všech, kteří mohou vyzvedávat dítě kromě rodičů, kontrola tel. čísel apod.

Povinnosti zákonných zástupců

 • Osobní předání dítěte učitelce ve třídě při příchodu do mateřské školy. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodiče či pověřené osoby.
 • Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo pověřenými osobami a to na základě písemného pověření.
 • Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte nebo které mohou mít negativní dopad na vzdělávání příp. zdravotní stav jiných dětí v MŠ.
 • Informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte. U dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, které plní povinné předškolní vzdělávání je povinnost omlouvat dítě také písemně - zápisem do omluvného listu
 • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za školné a stravné.
 • Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích, zejména změnu adresy trvalého bydliště, telefonní čísla zák. zástupců, zdravotní pojišťovnu, apod.
 • Respektovat organizaci provozu a vzdělávání školy, školní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace.

Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:

 • Neúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání bez omluvy po dobu delší než dva týdny.
 • Pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 • Pokud ukončení v průběhu zkušební doby pobytu dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Pokud zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Školské zákony

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Školské vyhlášky

 • vyhláška MŠMT 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
 • vyhláška MŠMT 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
 • vyhláška MŠMT 64/2006 Sb., o evidenci úrazů
 • vyhláška MŠMT 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování