Nastavení cookies

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název organizace

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením č. 95/4 Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dne 14.4.2011 s účinností od 1.7.2011


2.1 Zřizovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 00 Slezská Ostrava telefon 599 410 011, IČ 00845451


3. Organizační struktura

statutární orgán – Bc. Milena Pollová
zástupce statutárního orgánu – Lucie Kiková
vedoucí útvaru MŠ Nástupní – Lenka Lubeníková
administrativní pracovnice – Kateřina Dohnalová
pedagogičtí zaměstnanci – MŠ Bohumínská, MŠ Frýdecká, MŠ Nástupní
správní zaměstnanci – MŠ Bohumínská, MŠ Frýdecká, MŠ Nástupní

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Bohumínská 450/68, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

4.2 Adresa odloučených pracovišť

Frýdecká 426/28, 719 00  Ostrava – Kunčice
Nástupní 19/146, 718 00 Ostrava – Kunčičky

4.3 Adresa vedení školy

viz kontaktní adresa

4.4 Úřední hodiny

v době provozu MŠ Bohumínská ( od 7.00 – do 14.00 hod. )

4.5 Telefonní čísla jednotlivých pracovišť

MŠ Bohumínská: +420 724 232 377
Ředitelka: +420 739 418 144
Administrativa: +420 724 232 388
MŠ Frýdecká: +420 724 232 344
Zástupce ředitelky: +420 725 059 524
MŠ Nástupní: +420 606 574 830
Vedoucí učitelka: +420 606 574 830
ŠJ při ZŠ Bohumínská vedoucí školní jídelny: +420 725 853 000

4.6 Adresa internetové stránky

www.msbohuminska.cz

4.7 Další elektronické adresy

datová schránka ID yj743bm

4.8 e-mail

bohuminska@msbohuminska.cz

msbohuminskacz@gmail.com

5. Případné platby

 • školné
 • stravné

6. IČ: 72 54 27 21

 • IZO MŠ: 181027356
 • IZO ŠJ-V: 181027364
 • REDIZO: 691002959

7. DIČ: CZ 72 54 27 21

8. Bankovní spojení

 • Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, Nádražní 12, 730 01 Ostrava
 • Hlavní účet 43-9615380207/0100

9. Dokumenty


9.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací plán ,,Začínáme spolu poznávat svět”
 • Školní řád
 • Třídní vzdělávací plán
 • Týdenní plány

9.2 Rozpočet

 • k nahlédnutí u vedení školy

10. Žádosti o informace

10.1 Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
 • Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
 • Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.
 • Náležitosti žádosti
  • komu je podání určeno
  • kdo je činí (nelze žádost podat anonymně)
 • Žádost je vyřízena pokud žadateli
  • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí)
  • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení

10.2 Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 • Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, kde byla žádost podána
  • vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací
  • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti

10.3 Omezení a neposkytnutí informace


Škola může omezit poskytnutí informace:

 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy
  jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy

Škola informaci neposkytne pokud:

 • byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí
 • zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období
 • poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem
 • informace se týká probíhajícího trestního řízení

10.4 Odvolání

 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitelka školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení dovolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 ( viz směrnice k svobodnému přístupu k informacím )

11. Postup při vyřizování stížností a podnětů

 • stížnost nebo podnět lze podat písemně nebo ústně prostřednictvím vedení školy v době provozu mateřské školy

12. Opravné prostředky

 • lze uplatnit dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

13. Formuláře

 • žádost dítěte o přijetí viz informace pro rodiče – zápisy

14. Popisy postupů

 • stížnost nebo podnět musí být vyřízen do 60 dnů ode dne jejího doručení v souladu s ustanovením § 175 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn
 • byla-li stížnost shledána důvodnou, správní orgán učiní opatření k nápravě, o jehož výsledku bude stěžovatel vyrozuměn tehdy, pokud o to požádá

15. Předpisy


15.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,školský zákon”)
 • vyhláška č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákoník práce”)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o obcích”)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o rozpočtových pravidlech”)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen ,,zákon o účetnictví”)

15.2. Vydané právní předpisy

 • Organizační řád
 • Směrnice k účetnictví
 • Pracovní řád
 • Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému
 • Vnitřní platový předpis
 • Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání
 • Směrnice k svobodnému přístupu k informacím

16. Úhrady za poskytování informací


16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • cena kopie A 4 jednostranné 5 Kč/1 Ks
 • cena kopie A 4 oboustranné 10 Kč/ 1 Ks

17. Licenční smlouvy

nejsou

18. Výroční zprávy o poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb.

zveřejňována do 1.března kalendářního roku